– Procedury zdalnego nauczania

Procedury zdalnego nauczania
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie.

Postawa prawna

Podstawę prawną PROCEDURY ZDALNEGO NAUCZANIA w Szkole Podstawowej Im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie stanowią:

 1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410; Dz.U. z 2020 r. poz. 492);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493);
 4. Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. dotyczący kształcenia na odległość. Zdalne nauczanie – informacje ogólne

Informacje ogólne

 1. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Zdalne nauczanie wprowadza się w szkole decyzją Ministra Edukacji Narodowej lub dyrektora za zgodą organu prowadzącego po uzyskaniu opinii Sanepidu w sytuacji, w której dotychczas prowadzone zajęcia zostają zawieszone.
 3. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, strony internetowej szkoły oraz za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie.
 4. Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie oddziału mają dostęp do dziennika elektronicznego (w klasach 4-8). W przypadku, kiedy takiego dostępu nie ma, wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o konieczności pobrania nowego hasła od administratora dziennika Librus.
 5. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala:
  • sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
  • możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych, dostęp do sprzętu i internetu
  • formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
  • ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
  • metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
  • tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Zadania nauczyciela

 1. Organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 2. Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości psychofizycznych i technicznych uczniów.
 3. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
 4. Wychowawcy klas są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki w Internecie (w ramach kształcenia na odległość).
 5. Prowadzona korespondencja z uczniami stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.

Prowadzenie zajęć

 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:
  • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
  • stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (np. https://www.oke.lodz.pl/), Kuratoriów Oświaty (np. https://www.kuratorium.lodz.pl/)
  • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii (np. vod.tvp.pl),
  • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne);
  • mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
 2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;
  • zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
  • dziennik elektroniczny;
  • komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
  • media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu (Classroom, Zoom, Meetgoogle);
  • lekcje online;
  • programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
  • zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły (obligatoryjnie w przypadku, gdy materiały wysyłane przez wychowawcę/nauczyciela przedmiotu nie docierają poprzez komunikatory do wszystkich uczniów/rodziców);
  • podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
  • wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym miejscu do odbioru przez rodziców;
  • „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp.;
  • dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia (np. tradycyjną pocztą);
  • inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy wsparciu organu prowadzącego.
 3. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel, uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
 4. Jeżeli uczniowie nie posiadają dostępu do odpowiedniego sprzętu komputerowego lub Internetu umożliwiającego płynne kształcenie na odległość w sieci może odbywać się ono za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej na wniosek rodzica/opiekuna (wychowawca, nauczyciele przesyłają drogą elektroniczną materiały do szkoły, następnie są one wysyłane pocztą na adres domowy ucznia).
 5. Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej.
 6. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy.
 7. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak, aby umożliwił on realizację podstawy programowej.
 8. Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów z SPE.

Ocenianie i klasyfikowanie

 1. Udostępniając uczniom zadania do pracy zdalnej, nauczyciel może zadecydować o ich ocenie (zgodnie z WZO) informując o tym wcześniej uczniów oraz rodziców. Oceny wpisujemy do dziennika elektronicznego.
 2. Wystawiając ocenę śródroczną/roczną należy brać pod uwagę dotychczasową pracę ucznia na danej lekcji, jak również specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.
 3. Ocenę śródroczną/roczną zachowania wystawia wychowawca klasy. Opiera się on na zasadach ujętych w Statucie Szkoły, jak również na własnych obserwacjach zachowania ucznia. Także tutaj należy brać pod uwagę specyfikę sytuacji, w jakiej ocena jest wystawiana.

Dokumentowanie realizacji zajęć

 1. Raz w tygodniu (poniedziałek) nauczyciel jest obowiązany przesyłać do dyrektora szkoły sprawozdanie z realizacji zdalnego nauczania za poprzedni tydzień (zał. nr 1 do Regulaminu).
 2. Korespondencja z uczniami oraz rodzicami (opiekunami) stanowi część dokumentacji procesu nauczania. Cała korespondencja winna być archiwizowana przez nauczyciela.

Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej (potwierdzenie obecności na zajęciach nauki zdalnej).
 2. Jeśli w ciągu tygodnia uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku Librus w zakładce „Kontakty z rodzicami” (Dziennik – widok dziennika – kontakty z rodzicami).
 4. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje dyrektora lub wicedyrektora, który powiadamia o tym fakcie organ prowadzący.
 5. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.
 6. Do 10 września 2020 r. rodzice uczniów klas I – VIII zobowiązani są przekazać wychowawcom przez Librus swoje adresy poczty Gmail, konieczne do nauczania zdalnego.
Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top