– Procedury funkcjonowania Szkoły w czasie COVID – 19

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie w czasie epidemii COVID – 19
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązująca od 1 września 2020 roku o odwołania.

I. Organizacja zajęć w szkole:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w szpitalu.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekujący oraz instrukcja jego użycia. Opiekunowie lub inne osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. Mają obowiązek przebywania w maseczkach i rękawiczkach.
 5. W miarę możliwości w szkole ograniczone będzie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum z zachowaniem środków ochronnych zgodnych z wytycznymi GIS i MZ.
 6. Po przejściu do szatni uczeń zostawia okrycie i zmienia obuwie, a następnie udaje się do łazienki w celu umycia rąk przed rozpoczynającymi się zajęciami i oczekuje na zajęcia pod swoją klasą. Należy dopilnować ( n-le dyżurujący, wychowawcy klas I – III, p. woźne ) aby uczniowie myli ręce przed posiłkiem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Ilość uczniów w szatni powinna przewidzieć utrzymanie dystansu do 1,5m.
 7. Uczniowie podczas zajęć dydaktycznych w danym dniu przebywają w jednej izbie lekcyjnej ( nie dotyczy informatyki i wychowania fizycznego), używają własnych przyborów, podręczników, które znajdują się na stoliku przy którym siedzą. Nie przynoszą do szkoły rzeczy zbędnych np. maskotek. Każdy uczeń ma również swój marker do białej tablicy, z którego korzysta w miarę potrzeby podczas zajęć. Tablicę wyciera nauczyciel.
 8. Podczas lekcji nauczyciel ogranicza chodzenie po klasie do niezbędnego minimum, pamiętając o stosownym dystansie. Nauczyciel wspomagający podczas zajęć powinien założyć maseczkę lub przyłbicę, bowiem utrzymanie dystansu 1,5m nie pozwoli na kontrolowanie pracy podopiecznego lub konieczną pomoc.
 9. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły na zasadzie własnego wyboru mogą przebywać w szkole w środkach ochrony dróg oddechowych, ust oraz rękawiczkach. Rekomenduję przebywanie nauczycieli i personelu podczas przerw w maseczkach.
 10. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, czy innych zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. W miarę możliwości zorganizować prowadzenie zajęć na powietrzu tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 11. W sali gimnastycznej, sali korekcyjnej używany sprzęt sportowy oraz podłoga w całym ciągu sportowym będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu, a jeśli będzie taka możliwość ( nie następujące po sobie zajęcia ) po danych zajęciach.
 12. Po zakończeniu zajęć informatyki danej grupy nauczyciel dezynfekuje przy użyciu płynu klawiatury używane przez uczniów oraz poręcze krzeseł. To samo dotyczy piłek, skakanek czy obręczy używanych podczas zajęć wychowania fizycznego.
 13. Przed opuszczeniem sali na przerwę przez uczniów nauczyciel lub wyznaczony przez niego uczeń – jeden w ciągu danego dnia, otwiera okna w celu wywietrzenia pomieszczenia. Okna przy właściwych warunkach pogodowych powinny być otwarte i podczas zajęć.
 14. W miarę możliwości uczniowie podczas przerw przebywają na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli dyżurujących i p. woźnych z zachowaniem dystansu społecznego. Na korytarzach uczniowie nie gromadzą się w dużych grupach.
  parter – klasa VIIa, VIIb
  I piętro – klasa VI, VIII
  II piętro – klasa Va, Vb
 15. Nauczyciele w klasach I – III organizują przerwy dla swoich uczniów w odstępach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Cały czas są z klasą i decydują również o miejscu przerwy ( szkoła, boisko…).
 16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować będą usunięte ( np. dywaniki dla klas I – III, firanki ).
 17. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub terenie przyszkolnym. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk będą dostępne w świetlicy podczas zajęć; pomieszczenie będzie wietrzone zgodnie z normami prawnymi COVID -19 podczas przebywania dzieci oraz przed przyjęciem nowych grup i po przeprowadzeniu dezynfekcji. Zajęcia świetlicowe za nieobecnych nauczycieli będą odbywały się w sali lekcyjnej danej klasy
 18. Wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywać się będą wg. zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć lekcyjnych.
 19. Organizowanie wyjść grupowych innych niż w obrębie danej klasy zostaje ograniczone, również nie będzie organizowanych wspólnych apeli, uroczystości szkolnych oraz wycieczek.
 20. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy będą opracowane i ustalone przez nauczyciela bibliotekarza z uwzględnieniem koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych z biblioteki.
 21. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się wg procedur opracowanych przez OKE w porozumieniu Z MEN, MZ i GIS.
 22. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi ograniczą swoje kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 23. Funkcjonowanie stołówki szkolnej będzie odbywało się według zasad opracowanych przez pracowników kuchni z zastosowaniem zasad obowiązujących podczas epidemii COVID – 19 i przedstawione na pierwszym spotkaniu z wychowawcą oraz przesłane do rodziców poprzez dziennik elektroniczny.
 24. Dowóz uczniów do szkoły będzie odbywał się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym. Uczeń dojeżdżający ma obowiązek założenia maseczki w autobusie. W przeciwnym razie zostanie odesłany do domu i obowiązek dostarczenia dziecka do szkoły spadnie na rodziców.
 25. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły i przejść do następujących wariantów kształcenia:
  Wariant 1 – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
  Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.
  Wariant 2 – kształcenie zdalne
  Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.
  Uczeń ze zmniejszoną odpornością na choroby, po uprzednim przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego wychowawcy lub dyrektorowi szkoły będzie miał na czas sugerowany w zaświadczeniu zorganizowany kontakt ze szkołą on-line.
 26. Dyrektor i wicedyrektor szkoły będzie na bieżąco monitorował codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów pracowników szkoły.

 1. Jeżeli nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( gabinet pedagoga w budynku nr 2 ) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia dyrektora lub wicedyrektora, który telefonicznie informuje rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu. Pomiaru temperatury ciała termometrem bezdodykowym dokonujemy tylko dziecku, którego rodzice wyrazili zgodę na piśmie.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w szpitalu.
 3. Pracownicy szkoły powinni w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie będzie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Omówione i zatwierdzone na radzie pedagogicznej 26 sierpnia 2020 roku.

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top