– Terminarz – ocenianie i spotkania z rodzicami – rok szkolny 2020/2021

I półrocze – 01.09.2020r. – 31.01.2021r.
do 20 września – Przypomnienie uczniom i ich rodzicom WZO, zapoznanie z Programem i Planem Profilaktyczno – Wychowawczym Szkoły Podstawowej, planem wychowawcy klasowego, uaktualnienie Rad Oddziałowych ( formę i dzień spotkania ustala Wychowawca).
17 listopada – wywiadówka śródroczna – konsultacje indywidualne na zaproszenie wychowawcy
do 15 grudnia – wysłanie informacji do rodziców uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze
do 2 stycznia – wystawienie proponowanych ocen za I półrocze
do 13 stycznia – wystawienie ocen klasyfikacyjnych za I półrocze
15 stycznia – rada klasyfikacyjna za I półrocze
18 stycznia – wywiadówka – on-line

II półrocze – 01.02.2021r. – 25.06.2021r.
21 kwietnia – wywiadówka ( formę i dzień ustala nauczyciel) do 18 maja – wysłanie informacji do rodziców uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku do 4 czerwca – wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych
do 16 czerwca – wystawienie ocen klasyfikacyjnych końcoworocznych
18 czerwca – rada klasyfikacyjna końcoworoczna
25 czerwca – wręczenie świadectw

Dziennik elektroniczny LIBRUS
Back to top