Zadania pedagoga

Pedagog szkolny, współpracując z   Dyrekcją szkoły, z wychowawcami, oraz nauczycielami, oferuje pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

  • rozpoznawania trudności w nauce lub innych niepowodzeń szkolnych, zaplanowania i realizacji działań względem ucznia, klasy i rodziców
  • wspierania wychowawców klas w integrowaniu zespołów klasowych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  • pełnienie funkcji mediatora w sytuacjach konfliktowych pomiędzy uczniem, nauczycielem i rodzicem
  • organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • doskonalenia umiejętności szkolnych, społecznych,
  • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, Treningu Umiejętności Społecznych
  • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych, organizowanie pomocy jeśli zaistnieje potrzeba
  • konsultacji i poradnictwa związanych z rozwojem dziecka, jego zachowaniem, relacjami z rówieśnikami, nauczycielami, rodzeństwem,
  • kontaktu z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka oraz udzielania informacji o nich,
  • każdej innej sprawie, która jest ważna dla dziecka i jego rodzica.

W swojej pracy w szkole pedagog promuje postawę bezinteresowności i zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi .