RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie reprezentowana przez Dyrektora, ul. Kościelna 15, 07-106 Miedzna, tel. 25 791 05 81.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Panią Paulinę Skrouba, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod.rodo@epoczta.pl
3. Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych oraz innych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz pozostałych zadań na podstawie Państwa zgody.
4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych oraz danych osobowych dzieci, nad którymi sprawują Państwo władzę rodzicielską lub opiekę wynika ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do w/w ustawy, a także zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane, a w przypadku ucznia – jego rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
6. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie, podanie danych osobowych może być wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji obowiązku szkolnego lub dobrowolne.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki oświatowe, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa itp.) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczących usługi na rzecz Administratora.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Każdej osobie, której dane dotyczą, a w przypadku ucznia – jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu przysługuje prawo:
 dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 żądania ich sprostowania, jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe;
 do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 ograniczenia przetwarzania, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 usunięcia danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres e-mail: iod.rodo@epoczta.pl
11. Na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

MONITORING

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z monitoringiem wizyjnym

 

 

  1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane przez Administratora danych – Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Miedznie reprezentowaną przez Dyrektora, ul. Kościelna 15, 07-106 Miedzna.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod.rodo@epoczta.pl
  3. Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz nauczycieli, a także ochrona mienia.
  4. Podstawa prawną przetwarzania jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  5. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 7 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Pani/Pana dane nie trafią do państwa poza UE lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  9. Przebywanie na terenie objętym monitoringiem wizyjnym jest dobrowolne.

Dorota Kuczyńska

    Dyrektor Szkoły Podstawowej

  1. T. Kościuszki w Miedznie