Rekrutacja

Szybki kontakt

(25) 791 05 81

Rekrutacja uczniów.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art.14 ust.1a lub art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art.16 ust. 1 ustawy

Do klasy pierwszej szkoły ogólnodostępnej przyjmuje się:

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
3) Zapisy uczniów prowadzone są w sekretariacie szkoły począwszy od 1 kwietnia.

Zapisania dziecka do szkoły dokonuje rodzic, który własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność złożonych danych.

Wymagane dokumenty:

– akt urodzenia dziecka
– nr PESEL
– 2 zdjęcia.

4) Dyrektor szkoły podstawowej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas ( w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, pozostali w miarę wolnych miejsc).
5) Wychowawstwa sprawują nauczyciele w sposób ciągły (trzy lata w każdym etapie edukacyjnym).