Plan wychowawczo-profilaktyczny

PLAN

PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MIEDZNIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Wrzesień

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Akcja „ Przerwany marsz …

A.      Tulwin – Salach

D. Kuczyńska

B.      Żaboklicka, I. Michalczyk

t
Prawa i obowiązki ucznia, zasady bezpieczeństwa w salach lekcyjnych  i w innych pomieszczeniach dostępnych dla uczniów oraz na terenie przyszkolnym Wychowawcy, , B. Kopania, D. Kozak,               M. Jednorałek b
,,Bądź bezpieczny na drodze” – apel poświęcony bezpieczeństwu związany z realizacją programu ,,B&N” czyli ,,B jak bezpieczny i N jak niechroniony”. A. Kresa, wychowawcy b
Omówienie praw i obowiązków dziecka i ucznia na godzinach wychowawczych wychowawcy s, p
Zajęcia wychowawcze wdrażające uczniów do przestrzegania zasad i reguł panujących w naszej szkole – zapoznanie z regulaminami szkoły, zasadami zachowania w czasie przerw międzylekcyjnych.  wychowawcy b
Zawarcie kontraktów klasowych /Opracowanie klasowych regulaminów wychowawcy s, p
Wybory samorządu szkolnego dla klas I-III i IV-VIII oraz samorządów klasowych w klasach Wychowawcy, opiekunowie  SU s
Sprzątanie Świata 2019 – segregacja śmieci – teren przyszkolny  E. Dmoch – koordynator, wychowawcy klas w, p,s
Warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym – kształtowanie postaw prospołecznych.

– Agresja rówieśnicza

– Odpowiedzialność prawna dzieci i młodzieży

Pedagog, pracownik PPP w Węgrowie, policja, wychowawcy B
Narodowe czytanie B.Kopania

Październik

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Klasy IV-VIII „Bezpieczeństwo w sieci”- to warto wiedzieć, ochrona własności intelektualnej, Cyberprzemoc – gdzie szukać pomocy?  I. Michalczyk, A. Tulwin-Salach b, p
Spotkanie z policjantem dla klas IV-VIII (B&N)  temat: w zależności od potrzeb   A. Kresa b, p
Próbna ewakuacja szkoły: dla klas I-IV i V- VIII D.Kuczyńska, A Tulwin – Salach b
Warsztaty edukujące w zakresie empatii, tolerancji, wzajemnego szacunku – klasy V I Pedagog, pracownik PPP w Węgrowie b
Indywidualizacja nauczania, dostosowanie wymagań do potrzeb uczniów (zaj. rozwijające, dyd.-wyr., pomoc psychologiczno – pedagogiczna) D.     Kuczyńska, Anna Tulwin – Salach Koordynator B. Wiśniewska, A Turemka,  Wszyscy nauczyciele
Uroczystość z okazji Komisji Edukacji Narodowej, spotkanie dla nauczycieli emerytów i czynnych pracowników D.Kuczyńska, A. Tulwin – Salach,A Gąsowska, I. Michalczyk, M Teodorczuk i t
Udział w projektach: wyjazdy na basen do Sokołowa Podlaskiego, zajęcia w sekcjach UKS i SOS, zajęciach tanecznych Nauczyciele wychowania fizycznego k,z
Wyjścia na  cmentarz. Porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych grobów. wychowawcy, ks. B. Ojdana

wszyscy nauczyciele

w, t
Owoce i warzywa (I-VI), mleko w szkole (I-VI) M. Orzeł, wychowawcy z
Uroczystość z okazji Dnia Papieskiego-  Rok 2020rokiem Świetego Jana Pawła II Ks. B. Ojdana, A. Gąsowska, E. Ryczkowska T
Badania sondażowe wśród wychowawców klas dotyczące problemów dydaktycznych i wychowawczych pedagog
Badania przesiewowe w kierunku ryzyka dysleksji za pomocą Skali Ryzyka Dysleksji opracowanej przez prof. M. Bogdanowicz pedagog
Cykl warsztatów dla uczniów klas IV – VIII  „Sztuka uczenia się” wzmacniających motywację do nauki pedagog p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Fluoryzacja, profilaktyka zdrowotna K. Gojska – pracownik przychodni z
Obchody związane ze Świętem Niepodległości – akademia środowiskowa,                      Bieg Niepodległości Wychowawcy, W. Salach, B. Kopania, D. Kozak ,B. Wiśniewska, M. Jednorałek, B. Panufnik, A. Turemka, M. Teodorczuk. t
Akcje propagujące czytelnictwo Koło Przyjaciół Biblioteki, wychowawcy k
Impreza andrzejkowa – zabawy, wróżby M. Dziubiela, M. Gmiter t
Warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym w sieci:  Obrażanie w sieci, wyśmiewanie, poniżanie czyli cyberprzemoc – uczniowie kl. IV – VIII Pedagog, pracownik PPP w Węgrowie, policja b
Ślubowanie klas pierwszych – tradycja szkoły E.      Ryczkowska, E Dejnarowicz t
Absolwenci naszej szkoły – poznajemy ich sylwetki Wychowawcy, nauczyciele informatyki, bibliotekarz t
Historia nagrobkami pisana Wychowawcy, nauczyciele historii, języka polskiego, Ks. B. Ojdana t
Nauka udzielania pierwszej pomocy – pokaz (kl. VIII) i warsztaty w kl. I – VII Wychowawcy, B Żaboklicka b
Wyjazd na przedstawienie do Węgrowskiego Ośrodka Kultury dla klas I-III Wychowawcy klas I-III K
Badania ankietowe „ Moje życie w szkole”. pedagog
Papierosy, E – papierosy, Energetyki, Alkohol, Narkotyki , Dopalacze – niszczą                  i zabijają ! szkolenie dla Rodziców oraz cykl spotkań dla uczniów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. p. D. Kuczyńska, A Tulwin – Salach, A Turemka

grudzień

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli. Spotkania opłatkowe w poszczególnych klasach wychowawcy t
Rozwiązywanie konfliktów Wychowawcy/pedagog p
,,Góra grosza 2018”  J. Ołtusek w
Udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Boże Narodzenie  2018” organizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury w Węgrowie

Klasy I – VIII

 B. Panufnik

wychowawcy klas

t
Warsztaty poświęcone przeciwdziałaniu agresji słownej Pedagog, pracownik PPP w Węgrowie b, p
Wyjazd na koncert charytatywny do Warszawy „5 złotych minut…ratujących życie, czyli zabawa na 112”  B. Żaboklicka, I. Michalczyk w, b
Świąteczna paczka – pomoc potrzebującym Koło wolontariatu w, p
Wyjazd na przedstawienie do Węgrowskiego Ośrodka Kultury dla klas IV – VIII Wychowawcy klas IV-VIII p

 

styczeń

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Apel porządkowy

Podsumowanie pracy za I semestr.

Samorządy Uczniowskie

wychowawcy

s
Prezentacja umiejętności – konkurs kolęd i pastorałek Koordynator-  E. Ryczkowska,

B.      Panufnik

Wszyscy nauczyciele

Wystawa

przed zebraniem

z rodzicami , występ

Bal karnawałowy dla uczniów klas I-III Wychowawcy

Samorząd Uczniowski klas I-III

t
Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów  ,,Czy  znasz te lektury” dla klas III B. Kopania p

 

 

 

 

 

 

luty

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
„W czarodziejskiej bibliotece”  – pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych – tradycje naszej szkoły  B. Kopania, p
Ogólnopolski Konkurs Młodzież zapobiega pożarom– zagrożenie pożarowe, zasady bezpieczeństwa M. Dziubiela, D. Kozak, A Kresa b
Walentynki – dyskoteka, poczta walentynkowa Samorząd klas IV – VIII t

marzec

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Realizacja programu Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami – klasy I E. Dmoch I. Michalczyk z, b
Powitanie wiosny.

Projekt „Trzymaj formę”- turnieje sportowe, zasady zdrowego żywienia i stylu życia

Wychowawcy,  W. Salach,   D. Kozak,

B.      Panufnik

t
Realizacja programu: Znajdź właściwe rozwiązanie – klasa IV E. Dmoch, z
Działania charytatywne: jałmużna wielkopostna Ks. B. Ojdana, E. Ryczkowska p
Wyjazd do Węgrowskiego Ośrodka Kultury dla klas IV- VIII Wychowawcy klas IV – VIII p

 

kwiecień

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Obchody „Dnia Ziemi” – zasady życia w zgodzie z przyrodą  E. Dmoch- koordynator

wychowawcy

b, z, w
Tradycje regionu: udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Wielkanoc 2019” organizowanym przez Węgrowski Ośrodek Kultury

Klasy I – VIII

 B. Panufnik, wychowawcy klas t
Kształcenie umiejętności komunikowania się, tolerancji, empatii i szacunku (spotkanie międzypokoleniowe) wychowawcy p
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny organizowany przez KRUS: „Bezpiecznie na wsi”  M. Orzeł, B. Panufnik b
Konkurs „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” w kl. IV A. Kresa b
Wyjazd na przedstawienie do Węgrowskiego Ośrodka Kultury klas I-III Wychowawcy klas I – III k

 

 

 

 

 

 

maj

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Kształtowanie postaw patriotycznych – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – gazetka wychowawcy , A. Turemka, B. Żaboklicka, M. Teodorczuk p
Program o tematyce prozdrowotnej ,,Nie pal przy mnie, proszę”– klasy I – III M. Świeżak p, z
Karta rowerowa- „Bądź bezpieczny na drodze” w kl.IV  A. Kresa b
Rozwijanie zainteresowań i twórczej aktywności – prezentacja wytworów uczniów  Wszyscy nauczyciele p
Więzi rodzinne, rodzina wielopokoleniowa, tradycje rodzinne – kl.I -IV Wychowawcy klas I-IV t, p

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

Działania Koordynatorzy

Odpowiedzialni

Uwagi
Prawa Dziecka Wychowawcy/pedagog p, s
Samoocena na podstawie zapisów WZO wychowawcy p
Komunikacja interpersonalna, promocja zdrowego stylu życia, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych Pedagog i wychowawcy P, b
Apel porządkowy- podsumowanie roku pracy, przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania podczas wakacji, prezentacja osiągnięć uczniów. Samorządy Uczniowskie

D.Kuczyńska, A. Tulwin – Salach

p
Projekt ,,Trzymaj formę” – turnieje sportowe, zasady zdrowego żywienia i stylu życia C.      Panufnik, W. Salach, wychowawcy z
Uroczyste zakończenie roku szkolnego A. Tulwin – Salach

wychowawcy klas I- VIII

p

P – postawy t – tradycje b – bezpieczeństwo  s – samorządność

z – zdrowie  w – wolontariat