Plan dydaktyczny

Program dydaktyczny na rok szkolny 2019/2020

Zadania Sposób Realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni

1. Podnoszenie jakości

kształcenia.

1. Monitorowanie zgodności realizacji zajęć z ramowymi planami nauczania.

2.Podnoszenie atrakcyjności i skuteczności zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych poprzedzone dokładnym zdiagnozowaniem potrzeb uczniów i rodziców w zakresie pomocy ich dzieciom.

3.Stosowanie zasady indywidualizacji i aktywizacji jako podstawy kształcenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania oraz na podnoszenie poczucia sukcesu uczniów adekwatnego do ich możliwości.

4.Wdrażanie nowej podstawy kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów – zgodnie z priorytetem MEN

5.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów -– zgodnie z priorytetem MEN.

6.Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w kontekście wymagań egzaminacyjnych.

7.Opracowywanie i przeprowadzanie testów osiągnięć uczniów na różnych poziomach kształcenia.

7.Organizowanie próbnych egzaminów.

8.Planowe diagnozowanie osiągnięć uczniów w oparciu o testy wewnętrzne i zewnętrzne.

9.Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe szczegółowych analiz wyników egzaminów oraz realizacja wniosków wynikających z tych analiz:

Wnioski 2018/2019

·         Nauczyciele uzupełnią braki w dokumentacji oraz przeanalizują zapisy statutu zawarte w rozdziale Ocenianie wewnątrzszkolne

·         motywować nauczycieli do opracowywania i wdrażania programów innowacyjnych, zaplanować szkolenie

·         nadal monitorować jakość i efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·         motywować nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych, tworzenia programów i upowszechniania dobrych praktyk

·         aktywizować uczniów, dostosowując zadania do ich możliwości

·         Realizować w trakcie zajęć pomysły zgłaszane przez uczniów, by mogli wykazać się kreatywnością, samodzielnością i aktywnością

·         Przedstawić rodzicom uczniów zróżnicowaną ofertę zajęć w zależności od potrzeb dzieci

·         Klasa 4 – doskonalenie dłuższych form wypowiedzi, utrwalanie wiadomości z zakresu gramatyki o ortografii, rozwiązywanie zadań tekstowych

·         Matematyka 5 – 7

5 – motywowanie do pracy

6b – utrwalać wiedzę

6a – dodatkowe ćwiczenia utrwalające obliczanie

temperatur, zamiany jednostek, wielodziałaniowe

zadania tekstowe.

7 – dodatkowe ćwiczenia: na ułamkach zwykłych i

dziesiętnych – kolejność działań i zadania tekstowe

wielodziałaniowe

·         Język polski 5 – 8

5 – kształcenie odczytywania tekstu na poziomie

dosłownym i  przenośnym, ćwiczenie rozpoznawania

formy liczby przymiotnika, doskonalenie umiejętności

przedstawiania najistotniejszych treści wypowiedzi w

porządku zgodnym występującym w tekście

6a – doskonalić i poszerzać zdobytą wiedzę i

umiejętności

6b – doskonalić kształcenie językowe

7 – czytanie tekstów – zrozumienie treści i wykorzystanie

informacji; utrwalanie umiejętności prezentowania

postaci mówiącej w utworze, wskazywanie funkcji

środków stylistycznych użytych w utworze

8 – zwiększenie liczby ćwiczeń ortograficznych i

interpunkcyjnych, doskonalenie rozpoznawania

upodobnień fonetycznych i rozróżnianiu

w zdaniu.

10.Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującym SSO.

11.Wykorzystanie funkcji motywacyjnej oceny w celu przygotowania uczniów do samokształcenia, samodoskonalenia i samooceny w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz umożliwienia uczniom właściwego zaplanowania dalszego uczenia się.

12.Diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz praca nad zmniejszeniem skali tego zjawiska.

13.Realizowanie programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego – załącznik w dokumentacji szkoły.

14.Rozwijanie pomocy koleżeńskiej w oparciu o zaangażowanie Samorządów Uczniowskich.

15.Konsekwentne egzekwowanie jednolitych wymagań wychowawczych przez ukierunkowanie pracy wychowawcy na realizację zadań sprzyjających zapewnieniu uczniom warunków do rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości

we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami.

16.Rozwijanie kompetencji czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów. Promowanie czytelnictwa jako podstawy dobrego przygotowania do egzaminów – szkolne konkursy czytelnicze.

17.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, w ramach realizacji priorytetu MEN.

18.Podnoszenie efektywności kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez:

Ø  organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

Ø  indywidualizowanie procesu kształcenia,

Ø  doskonalenie modelu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

Ø  wspomaganie nauczycieli przez specjalistów,

Ø  odpowiednią organizację zajęć pozalekcyjnych,

Ø  zajęcia terapii pedagogicznej,

19.Wspieranie rozwoju zainteresowań uczniów poprzez organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i sportowych, realizację projektów edukacyjnych i zajęć dodatkowych dostosowanych do potrzeb uczniów, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych, organizacja lekcji otwartych dla nauczycieli i rodziców – wymiana doświadczeń nauczycieli.

20. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego – zgodnie z priorytetem MEN.

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

według harmonogramu

jw.

jw.

jw.

według harmonogramu

Wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele przedmiotów

dyrektor

wszyscy nauczyciele

jw.

jw.

nauczyciele przedmiotów

zgodnie z harmonogramem

jw.

jw.

jw.

jw.

wszyscy nauczyciele

nauczyciele

pedagog, psycholog

doradca

opiekun samorządu

zgodnie z wykazem

projektów

nauczyciele

poloniści, nauczyciele

biblioteki

wszyscy nauczyciele

informatycy

2.

Wdrażanie

oraz kontynuacja innowacji programowych

1. Opracowanie oferty konkursowej dla uczniów.

2. Organizowanie wyjazdów do ośrodków kultury, m. in. do teatru, muzeów, galerii.

3. Organizowanie kół zainteresowań zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów, oczekiwaniami nauczycieli i rodziców.

4. Realizacja i doskonalenie programu edukacji ekologicznej – konkursy ekologiczne, zbiórka surowców wtórnych .

5. Realizacja projektów promujących zdrowy styl życia na każdym etapie edukacyjnym – zgodnie z wykazem projektów.

6. Realizacja szkolnego programu promowania uczniów zdolnych.

7. Motywowanie uczniów mających osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych do dalszego rozwoju ich uzdolnień poprzez nagradzanie najwyższymi ocenami końcowymi z przedmiotu.

8. Współpraca nauczycieli z CEO, MSCDN, ORE i innymi ośrodkami.

9. Realizacja projektu zajęć rekreacyjno – sportowych w ciągu roku szkolnego.

wrzesień

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele przedmiotów

jw.

Jw.

nauczyciele przedmiotów

przyrodniczych

nauczyciele przedmiotów

wszyscy nauczyciele

jw.

nauczyciele w-f

nauczyciele

3. Wyrównywa-

nie szans edukacyjnych.

1. Wczesna diagnoza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Ø  przeprowadzenie badań – załącznik

Ø  diagnozowanie poziomu osiągniętych umiejętności przez uczniów – załącznik

Ø  przeprowadzenie wstępnej diagnozy logopedycznej,

2. Objęcie uczniów zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi, dydaktyczno – wyrównawczymi, terapii pedagogicznej, logopedycznymi, rewalidacyjnymi na podstawie opinii i orzeczeń PPP i analizy wyników badań edukacyjnych i wniosków rodziców.

3. Wzmacnianie pozycji wychowawcy klasy jako lidera nauczycielskich zespołów klasowych odpowiedzialnego za planowanie pracy konkretnego zespołu klasowego i osoby odpowiedzialnej za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej jego wychowankom.

4. Stosowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP w ocenianiu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podjęcie intensywnej pracy z uczniami o obniżonej motywacji i słabym poziomie zaangażowania.

5. Umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

6. Kontynuowanie programów profilaktycznych.

7. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów, zlecanie prac długoterminowych i egzekwowanie ich wykonania w formie krótkich sprawdzianów pisemnych w celu jak najlepszego przygotowania do egzaminów zewnętrznych.

8. Angażowanie rodziców do współodpowiedzialności za rozwijanie, motywowanie i osiąganie sukcesów dziecka zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.

9. Organizowanie spotkań nauczycielskich zespołów w celu eliminowania niepożądanych problemów związanych z przekraczaniem progu edukacyjnego, wymiana informacji dotyczących problemów dydaktycznych i wychowawczych.

wrzesień

cały rok

na bieżąco

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

nauczyciele

specjaliści

nauczyciele

nauczyciele specjaliści

wychowawcy

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów specjaliści

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

wychowawcy

4.

Tworzenie tradycji

szkoły.

1. Organizacja uroczystości zgodnie z kalendarzem uroczystości szkolnych na rok 2019/2020 – załącznik.

2. Udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach:

– szkolnych (zgodnie z kalendarzem imprez).

– środowiskowych ( początek roku szkolnego, 11 Listopada,

3. Maja, zakończenie roku szkolnego)

1. Prowadzenie działań związanych z wolontariatem – akcje charytatywne.

2. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej i opieka nad nimi.

3. Organizacja Dnia Sportu i Dnia Prezentacji Osiągnięć Artystycznych Uczniów.

4.  Organizacja Szkolnego Dnia Języków Obcych – tradycje świąteczne.

5. Jednoczenie społeczności szkolnej z rodzicami i społecznością lokalną poprzez zapraszanie ich na wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły.

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

grudzień

cały rok

zgodnie z harmonogramem uroczystości szkol.

Anna Tulwin-Salach

opiekun samorządu

nauczyciele języków obcych

wychowawcy

5.

Współpraca szkoły

z rodzicami

1. Organizacja spotkań informacyjnych i integrujących z rodzicami.

2. Indywidualne spotkania z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

3. Doskonalenie jakości kontaktów nauczycieli z rodzicami oraz Radą Rodziców w celu poprawienia skuteczności działań wychowawczych.

4. Upowszechnianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej wśród rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami.

5. Pogłębianie więzi wspólnoty klasowej poprzez organizowanie wycieczek, okolicznościowych spotkań związanych z przekazywaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego z udziałem rodziców.

6. Współudział rodziców w organizowaniu uroczystości i imprez

szkolnych oraz pozaszkolnych.

wg harmonogramu

na bieżąco

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy

6.

Współpraca szkoły

ze środowiskiem

1. Współpraca z Gminą Miedzna w realizacji programów i projektów ekologicznych, prozdrowotnych, profilaktycznych.

2. Promowanie naszej szkoły w gminie, powiecie: prowadzenie strony internetowej szkoły, prezentacje dorobku uczniów, współpraca z prasą lokalną, uroczystości środowiskowe.

3. Nawiązanie lub kontynuacja współpracy, wymiana doświadczeń z instytucjami w gminie Miedzna m.in.:  Biblioteką Publiczną w Miedznie, Przedszkolem, Środowiskowym domem Samopomocy, OSP, Bankiem Spółdzielczym, GOPS – em oraz  Schroniskiem dla zwierząt w Sokołowie Podlaskim.

4. Działania doradcy zawodowego we współpracy ze środowiskiem lokalnym m.in. organizowanie spotkań poznawczo – informacyjnych z przedstawicielami różnych zawodów i szkół ponadpodstawowych.

5. Realizacja programu doradztwa zawodowego dla uczniów.

6. Współpraca ze szkołami w powiecie w ramach wymiany doświadczeń, realizacji projektów, konkursów i innych działań.

7. Współpraca z organizacjami i ośrodkami sportowymi.

cały rok

wg

kalendarza konkursów

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

j.w.

j.w.

nauczyciele przedmiotów

zespół ds. promocji szkoły

wszyscy nauczyciele

doradca zawodowy

nauczyciele wychowania fizycznego

7. Motywowanie nauczycieli do osiągania mistrzostwa osobistego poprzez rozwój i doskonalenie zawodowe

1. Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Opracowanie rocznego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb szkoły i nauczycieli.

3. Poznawanie przez nauczycieli najnowszej wiedzy z zakresu nauczania, wychowania i psychologii.

4. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji cyfrowych, metod rozwijających samodzielność, kreatywność, przedsiębiorczość, innowacyjność uczniów.

5. Stałe, zespołowe dzielenie się doświadczeniami.

6. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności przez nauczycieli

w zakresie ewaluacji wewnątrzszkolnej.

7. Praca nauczycieli na zajęciach edukacyjnych w celu rozwijania kompetencji medialnych uczniów, umożliwiających korzystanie z zasobów cyfrowych.

8. Koordynacja działań w ramach zespołu rozwoju kadr.

cały rok

wrzesień

cały rok

w miarę potrzeb

wg harmono-gramu

na bieżąco

cały rok

cały rok

wrzesień

zespół kierowniczy

wskazany zespół

nauczyciele